Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to zbiór dokumentów, w którym są zawarte wszystkie informacje dotyczące stanu prawnego danej nieruchomości. Rejestry ksiąg wieczystych prowadzą wydziały wieczystoksięgowe, we właściwych ze względu na położenie nieruchomości Sądach Rejonowych. Indeks jest ogólnodostępny, jednak do wglądu w akta ma prawo tylko notariusz oraz osoba, która ma interes prawny związany z nieruchomością.

Jakie informacje się w niej znajdują?

W księdze wieczystej są 4 działy:

  • Dział I-O: obejmuje oznaczenie geodezyjne i adresowe nieruchomości, np. powierzchnia mieszkania, numer działki;
  • Dział II- zawiera informacje dotyczące praw własności i użytkowania wieczystego, np. dane właściciela oraz współwłaścicieli, użytkowania wieczystego, wysokość udziałów w danym prawie oraz sposób ich nabycia;
  • Dział III: gromadzi adnotacje dotyczące wszelkich praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń nałożonych na danej nieruchomości oraz prawa osobiste obciążające współwłaściciela lub współwłaścicieli;
  • Dział IV: ujmuje wpisy dotyczące wyłącznie hipoteki znajdują się tu informacje o wierzycielu, kwocie i walucie hipoteki.

Dlaczego księga wieczysta jest ważna?

Jest ona ważnym źródłem informacji dla osób, które chcą kupić lub wynająć nieruchomość, ponieważ pozwala ona na sprawdzenie, czy nieruchomość jest wolna od zobowiązań i czy nie ma na niej ograniczeń w zakresie wykorzystania. Informacje zawarte w księdze wieczystej są również ważne dla banków i innych instytucji finansowych, które udzielają kredytów hipotecznych na nieruchomości.

Kto ma dostęp do księgi wieczystej?

Od kilku lat księgi wieczyste są dostępne w internecie na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby sprawdzić zawartość akt, należy podać numer księgi wieczystej. Inną możliwością jest znalezienie księgi w odpłatnych serwisach, po wpisaniu pełnego adresu nieruchomości. Dostęp do księgi wieczystej jest również w kancelariach sądowych oraz w kancelariach notarialnych i u geodety.